Verzending en Betaling

Algemene Voorwaarden PrimaTool


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS-VOORWAARDEN van toepassing op B2C verkopen
(B2C = verkoop aan particuliere consumenten)

Artikel 1. - TOEPASSELIJKHEID DER VERKOOPVOORWAARDEN. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle koop- en verkoop-overeenkomsten tussen Barto Trading en/of één van haar geregistreerde handelsnamen: Handelshuis Hoogerheide, Superseller, Supersellers, PrimaTool, PrimaToys en Bijoux Bazaar, hierna te noemen: Barto Trading en de afnemer/klant. Deze verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op leveringen, welke door ons worden uitgevoerd op verzoek van derden.
Artikel 2. - OFFERTES. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Artikel 3. - PRIJZEN. Genoemde prijzen in onze webwinkels gericht op particuliere consumenten zijn inclusief BTW, genoemde prijzen in onze webwinkels gericht op bedrijfsmatige klanten zijn exclusief BTW, dit word in de betreffende webwinkels duidelijk aangegeven.
Artikel 4. - LEVERING/VERZENDING. De wijze van verzending wordt bepaald door Barto Trading tenzij anders is overeengekomen. Voor bestellingen word een bijdrage in de verzendkosten gerekend. Leveringstijden gelden steeds bij benadering en in géén geval kan Barto Trading voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de leveringstijd aansprakelijk worden gesteld, onverminderd onze rechten, in geval van overmacht als omschreven in Artikel 7. Speciale verzending zoals maar niet beperkt tot aangetekend of verzekerd vervoer op voorschrift van de afnemer/klant word extra in rekening gebracht bovenop de normale verzendkosten.
Artikel 5. - RISICO GEDURENDE TRANSPORT. Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed.
Artikel 6. - WIJZIGING VERKOOPVOORWAARDEN, PRIJZEN. Voor alle orders zijn de op de dag van de opdrachtbevestiging geldende, verkoopvoorwaarden en prijzen van kracht. Barto Trading behoud zich het recht voor, verkoopvoorwaarden en prijzen te veranderen. Afnemer/klant is echter bevoegd om binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde verkoopvoorwaarden of prijzen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen te annuleren.
Artikel 7. - OVERMACHT. In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, mobilisatie, onlusten, in - en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden, waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om ter onzer keuze, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten.
Artikel 8. - BESTELDE HOEVEELHEDEN. Bestelde hoeveelheden zullen zoveel als mogelijk geleverd worden, doch geleverde hoeveelheden kunnen afwijken van bestelde hoeveelheden in het geval dat artikelen om om het even welke reden (tijdelijk) niet meer leverbaar en/of naleverbaar zijn. De afnemer/klant is verplicht met het mindere genoegen te nemen. Alle aanbiedingen zijn zolang de voorraad strekt en tussentijdse verkopen voorbehouden.
Artikel 9. - VRIJWARING. De tegenpartij dient Barto Trading te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Barto Trading jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Barto Trading geleverde zaken.
Artikel 10. - RETOURNEREN. In alle webwinkels van Barto Trading gericht op particuliere consumenten is de wet 'koop op afstand' van toepassing.
De wet 'koop op afstand' voorziet erin dat de particuliere consument gebruik kan maken van een bedenktijd (afkoelingsperiode) van 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum dat artikel(en) zijn geleverd. Binnen voornoemde 14 kalenderdagen kan de particuliere afnemer/klant de koopovereenkomst ontbinden, en uiterlijk direct daarna de geleverde artikelen terug sturen naar Barto Trading. Hiertoe word in alle voor particuliere consumenten bedoelde webwinkels van Barto Trading een 'Retour-Formulier' aangeboden.
Afnemer/klant stuurt eventuele retouren vergezeld van het ‘Retour-Formulier’, uiterlijk direct na de bedenktijd (afkoelingsperiode) voorzien van (voldoende) porto terug naar Barto Trading te Hoogerheide. Retourzendingen zonder (voldoende) porto worden niet geaccepteerd, de kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening afnemer/klant. Barto Trading stort het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst en controle van de retourzending terug op de rekening waarvan de oorspronkelijke betaling door afnemer/klant heeft plaatsgevonden. Geretourneerde artikelen dienen te zijn: ongebruikt en onbeschadigd in de originele verkoopverpakking, gesealde verpakkingen zijn ongeopend.
Artikel 11. - BETALING. Betaling dient te geschieden op één der navolgende wijzen:
vóóraf via overschrijving op onze ING-bankrekening (IBAN): NL22INGB0005426192 ten name van Barto Trading te Hoogerheide, Nederland;
via het online-betaalsysteem iDEAL;
vóóraf via PayPal op ons PayPal-account: sales@bartotrading.nl ;
via het online-betaalsysteem Mister Cash;
achteraf via het betaalsysteem Billink.
Artikel 12. – BETALING VIA BILLINK. Bij achterafbetaling word de vordering (factuurwaarde) overgedragen aan Billink B.V. , U ontvangt uw bestelling van of namens Barto Trading maar dient het factuurbedrag te voldoen aan Billink B.V.
“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle
rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering
zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen
onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het
acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant
voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige
betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van
de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand
wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op
grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd
herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de
daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te
boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro.
Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking
tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”
Artikel 13. - BEVOEGDE RECHTER. Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging of, ter onzer keus, van de plaats van vestiging van de afnemer/klant bevoegd.
Artikel 14. - BEKENDHEIDSCLAUSULE. Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoop-overeenkomsten, afnemer/klant gaat direct voorafgaand aan zijn/haar bestelling expliciet akkoord met deze voorwaarden.

Barto Trading / PrimaTool
Hoogerheide, Nederland















Voor het lezen van het pdf bestand hebt u een PDF Reader nodig. Indien u nog niet beschikt over een PDF Reader, kunt u het programma hier GRATIS downloaden.